Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 394 / 26.11.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 394

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, в кв.96 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местната самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местната самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж, за изграждане на 13 броя гаражни клетки: от № 2 до № 14 включително, всяка една от тях със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, в кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;

2. Търговете да се проведат в салона на Община Лясковец, както следва:

2.1. На 18.01.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.2. На 18.01.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.3. На 18.01.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.4. На 18.01.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 5, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.5. На 18.01.2010 г. от 13.00 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.6. На 18.01.2010 г. от 14.00 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.7. На 18.01.2010 г. от 15.00 часа - за гаражна клетка № 8, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.8. На 18.01.2010 г. от 16.00 часа - за гаражна клетка № 9, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.9. На 19.01.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 10 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.10. На 19.01.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 11 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.11. На 19.01.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 12 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.12. На 19.01.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 13 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
2.13. На 19.01.2010 г. от 12.00 часа - за гаражна клетка № 14 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;

3. Началната тръжна цена за учредяване право на строеж за изграждане на една гаражна клетка със застроена площ 21 кв.м. (от № 2 до № 14 включително) върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец е в размер на 1080.00 лева (хиляда и осемдесет лева).

4. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяване на заповед по чл.66, ал.1 от Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесеният депозит се заплаща в левове по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума се заплащат по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 3.85 лева се заплащат в касата на общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева се заплаща в Информационния център в Общината. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите.

6. Тръжната документация за всеки от обектите да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лева в срок до 17.00 часа на 15.01.2010 г.

7. Определя стъпка на наддаване 5 % от началната тръжна цена за всеки от обектите.

8. Заявление за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

9. Депозитът за участие в търга за учредяване право на строеж на гаражни клетки по точка 1., е в размер на 108.00 лева, представляващ 10 % от началната тръжна цена. Същият се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до деня, предхождащ датата на търга.

10. В търговете могат да участват само физически лица, собственици на жилище или ползватели с учредено вещно право на ползване, собственици на лек автомобил, с постоянен или настоящ адрес в гр.Лясковец, ул. “Иван Камбуров” №21, всички входове, на които не е учредено право на строеж за гараж на територията на община Лясковец.

11. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на следните дати:

11.1. На 25.01.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.2. На 25.01.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.3. На 25.01.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.4. На 25.01.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 5, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.5. На 25.01.2010 г. от 13.00 часа - за гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.6. На 25.01.2010 г. от 14.00 часа - за гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.7. На 25.01.2010 г. от 15.00 часа - за гаражна клетка № 8, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.8. На 25.01.2010 г. от 16.00 часа - за гаражна клетка № 9, със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.9. На 26.01.2010 г. от 08.00 часа - за гаражна клетка № 10 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.10. На 26.01.2010 г. от 09.00 часа - за гаражна клетка № 11 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.11. На 26.01.2010 г. от 10.00 часа - за гаражна клетка № 12 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.12. На 26.01.2010 г. от 11.00 часа - за гаражна клетка № 13 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;
11.13. На 26.01.2010 г. от 12.00 часа - за гаражна клетка № 14 със застроена площ 21 кв.м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за гаражи и обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец;

12. Тръжната документация за участие в повторните търгове да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лева в срок до 17.00 часа на 22.01.2010 г.

13. Заявление за участие в повторния търг се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на повторния търг.

14. Депозит за участие в повторните търгове за гаражни клетки по точка 1. в размер на 108.00 лева, представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF, в срок до деня, предхождащ датата на повторния търг.

15. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/