Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 368 / 24.09.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 368

ОТНОСНО: Включване на общински нежилищен имот в Годишния план за приватизация през 2009 година и откриване процедура за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в Годишния план за приватизация през 2009 година общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Магазин за промишлени стоки и политически клуб, находящ се в югоизточната част на първи нежилищен надземен етаж в четириетажна жилищна сграда (пл.№ 1851), изградена в УПИ І – за жилищно строителство и аптека, кв.78 по Подробен устойствен план на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г.

2. Открива процедура за приватизация на описания в точка 1 обект чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точка 1, дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/