Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 406 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 406

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, както следва:

§ 1. В чл.7, ал.4, числото „2 520” са заменя с числото „1 680”.

§ 2. Чл.29 се изменя със следното съдържание: “Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества, определени в чл.38 от Закона за местните данъци и такси.”

§ 3. Чл.37, ал.2 се изменя със следното съдържание: „(2). Данъкът се заплаща при прехвърляне на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл.44, ал.3 от ЗМДТ – към момента на подаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”

§ 4. В чл.37 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: „(3). При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал.2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.”

§ 5. В чл.53, ал.3 се създава изречение второ със следното съдържание: „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”

§ 6. В чл.54 се създава нова алинея 4 със следното съдържание: „(4). Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна на размера на данъка.”

§ 7. Създава се § 12 със следното съдържание: „12. (1). Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.
(2) До определяне на размерите по ал.1 данъкът при придобиване на имущества по чл.44 от ЗМДТ се определя въз основа на размерите, действащи към 31 декември 2009 г.
(3) За 2010 г. първата вноска на данъка по чл.28, ал.1 от ЗМДТ се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.”

§ 8. Създава се § 13 със следното съдържание: „§ 13. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл.14 от ЗМДТ в срок до 30 юни 2010 г.”

2. Приетите изменения влизат в сила от 1 януари 2010 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/