Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 352 / 27.08.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 352

ОТНОСНО: Демонтиране на стълбове от контактната тролейбусна мрежа в град Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец да проучи възможните варианти за демонтиране на стълбовете от контактната тролейбусна мрежа в град Лясковец и да направи пред общински съвет предложение за решение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/