Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 243 / 29.01.2009

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 243

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение чл.66, ал.1 на Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ; чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, и съгласието на кметовете на кметства към Община Лясковец, одобрява план-сметка за приходите и разходите по видовете дейности, както следва:

ПРИХОДИ - 511 673 лв.

І. Приход от такса смет по облог - 410 419 лв.
ІІ. Остатък от 31.12.2008 г. - 101 254 лв.


ВСИЧКО РАЗХОДИ - 511 673 лв.

- за закупуване и поддръжка
на контейнери (чл.66, ал.1, т.1) - 2 650 лв.

- за събирането на битовите отпадъци
и транспортирането им до депата за
битови отпадъци (чл.66, ал.1, т.2) - 299 594 лв.

- за поддържането на депата (чл.66, ал.1, т.3) - 142 583 лв.

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване (чл.66, ал.1, т.4) - 72 846 лв.


ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА; чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, промилът е върху данъчната оценка на имотите на граждани и отчетната стойност на имотите на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗМДТ за 2009 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.2/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4/
Всичко
гр. Лясковец 1.7 0.9 0.4 3
с. Джулюница 1.8 0.6 0.2 2.6
с. Козаревец 1.4 0.6 0.6 2.6
с. Добри дял 0.5 1.4 0.5 2.4
с. Драгижево 3.9 1.2 0.5 5.6
с. Мерданя 4.1 1.1 0.4 5.6
Б.
За юридически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 10.1 5.2 2.7 18
Кметство Джулюница 5.7 1.7 0.6 8
Кметство Козаревец 4 2 2 8
Кметство Добри дял 1.8 4.6 1.6 8
Кметство Драгижево 5.6 1.7 0.7 8
Кметство Мерданя 5.8 1.6 0.6 8


ІІІ. На основание чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа за смет - 3 пъти седмично - 119 лв. за месец
Б. Контейнер “Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лв. за месец
В. Контейнер 4 куб.м - 2 пъти месечно - 104 лв. за месец

ІV. Одобрява отчета на план-сметката за 2008 година (Приложение № 2).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/