Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 318 / 10.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 10.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 318

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинал младеж от с.Добри дял, ул. „Росица” №32, Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.6.1. от Решение №261/26.02.2009 г. на Общински съвет – Лясковец и молба с вх.№ 147/08.06.2009 г. от Русан Христов Стойков.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се предостави еднократна помощ в размер на 500 лева на семейството на трагично загиналия при нещастен случай – Христомир Русанов Христов – ЕГН 7006231421.

Помощта да бъде изплатена на родителите на трагично загиналия младеж.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/