Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 414 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 414

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на средства по проект “Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” гр. Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за отпускане на средства по проект “Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион “Юнак” гр. Лясковец”, по реда на Наредба № Н-1/08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности.

2. Определя размера на осигурените собствени средства от Община Лясковец за финансирането на проект “Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” гр. Лясковец” на стойност 10 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/