Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 317 / 10.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 10.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 317

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на Читалище „Земеделец-1899” с.Козаревец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 85 от Закона за държавния бюджет за 2009 година и чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Обновяване и модернизация на Читалище „Земеделец-1899” с.Козаревец”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” при следните основни параметри:

● Максимален размер на дълга – 240 000 лева (двеста и четиридесет хиляди лева);

● Валута на дълга – лева;

● Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

● Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-01/2007/048.

● Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – до 8,205 % (според възможностите на общинския бюджет);

● Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Лясковец по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-01/2007/048, сключен с МРРБ като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и

- Учредяване на залог по чл.6, т.1 от Закона за общинския дълг върху собствените приходи на Общината по чл.6, т.1 от Закона за общинските бюджети и по чл.6, т.2 от Закона за общинския дълг върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети.

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да отправи искане за възстановяване на част от разходите в размер на 50% по обслужване на дълга към Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД, на основание Постановление на МС.

3. Възлага и делегира права на кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/