Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 421 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 421

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на два броя гаражи за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.2, чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и управление с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя безвъзмездно за управление за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Лясковец, два броя гаражи, изградени в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за училище, в кв. 79 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с акт за публична общинска собственост № 59/12.03.2001 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за безвъзмездно управление на Домашен социален патронаж гр.Лясковец на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/