Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 280 / 26.03.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 280

ОТНОСНО: Приемане отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема годишен отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване през 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/