Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 337 / 30.07.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 337

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/