Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 273 / 26.02.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 273

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 259/29.01.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 4/410 идеални части от недвижим имот - собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ХХХІ-1396, целият с площ 410 кв.м, находящ се в кв.63 по ПУП на гр.Лясковец, между Община Лясковец в качеството й на продавач и Митко Георгиев Йосифов и Розка Иванова Йосифова от гр.Лясковец, ул. „Павел Калянджи” № 35, в качеството им на купувачи, при пазарна цена 120.00 лева (сто и двадесет лева) за посочения обект.

2. Заплащането от купувачите на пазарната цена, както и дължимите режийни разноски и такси, да се извърши в 7-дневен срок от издаване на заповедта от кмета на Община Лясковец.

3. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600.
Режийни разноски в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 2.5% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 30.00 лева (тридесет лева), да се заплатят в касата на Общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор за продажба на идеални части от съсобствен недвижим имот с Митко Георгиев Йосифов и Розка Иванова Йосифова от гр.Лясковец за ликвидиране на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/