Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 289 / 30.04.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 289

ОТНОСНО: Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец за периода 01.01.2008 г./01.04.2009 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/