Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 407 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 407

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2010 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1.Отчет за изпълнението на Бюджет 2009 година на Община Лясковец.
2.Предложение за използване на преходния остатък от делегираните от държавата дейности от 2009 година през 2010 година.
3.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за четвъртото тримесечие на 2009 година.
4.Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2009 година.
5.Отчет на Общинска администрация – Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет – Лясковец през 2009 година.
6.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
7.Приемане на годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2010 година.
8.Приемане на годишен списък на обекти – общинска собственост за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2010 година.
9.Управление и разпореждане с общинско имущество.
10.Питания.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1.Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2010 година, в. т.ч.:
- Приемане Инвестиционна програма на Община Лясковец за 2010 година;
- Утвърждаване приходно - разходните сметки на извънбюджетни сред¬ства и фондове.
2.Отчет за изпълнение на Програма с общински антикризисни мерки.
3.Информация за общинската програма за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания.
4.Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Община Лясковец, за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
5.Отчет за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците.
6.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
7.Управление и разпореждане с общинско имущество.
8.Питания.

МЕСЕЦ МАРТ
1.Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето.
2.Приемане проекто-мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2010/2011 година.
3.Културен календар на Община Лясковец за месец април до края на 2010 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
4.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2010 година в община Лясковец.
5.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
6.Управление и разпореждане с общинско имущество.
7.Питания.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Информация за състоянието на административното обслужване.
2.Доклад за финансовото състояние и информация за дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД за 2009 година.
3.Доклад на ликвидатора на „Лотос” ЕООД.
4.Информация за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец.
5.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за първото тримесечие на 2010 година.
6.Управление и разпореждане с общинско имущество.
7.Питания.

МЕСЕЦ МАЙ
1.Информация за предоставянето на социални услуги на територията на Община Лясковец.
2.Разглеждане дейността на читалищата в Община Лясковец.
3.Управление и разпореждане с общинско имущество.
4.Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии в Община Лясковец.
5.Питания.

МЕСЕЦ ЮНИ
1.Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2010 година.
2.Информация за бизнес-средата и икономическата структура в общината.
3.Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания.
4.Утвърждаване на предложения за удостояване:
-със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец и носители на годишни награди на община Лясковец;
-с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.
5.Управление и разпореждане с общинско имущество.
6.Питания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/