Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 258 / 29.01.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 258

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ М-1678/17.10.2008 г. от Десислава Иванова Иванова от гр.Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев” № 86, вх.А, ет.2, ап.4 и Ибрям Хасанов Ибрямов от гр.Горна Оряховица, ул. „Люляк” № 1, ет.6, ап.17.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Десислава Иванова Иванова и Ибрям Хасанов Ибрямов чрез продажба на 25/1318 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ХІV-1663, кв.39 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 1318 кв.м по Акт за общинска собственост (частна) № 660/09.12.2008 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за ликвидиране на съсобствеността по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/