Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 269 / 26.02.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 269

ОТНОСНО: Осигуряване на средства за реализация на проект “Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 251/29.01.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие средства в размер на 200 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по Закона за приватизация и следприватизационен контрол да бъдат използвани при необходимост за покриване на недопустимите разходите по проект “Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи, довеждащ колектор и ПСОВ на с.Джулюница, община Лясковец”, с който Община Лясковец ще кандидатства по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” – след неговото одобрение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/