Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 282 / 26.03.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 282

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо с вх.№ ОС-888/04.03.2009 г. на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Слона” в землището на с.Драгижево, община Лясковец, при първоначален месечен наем в размер на 25.40 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година. Язовирът представлява поземлен имот № 000626, с площ 8.274 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 49/03.10.2000 година.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедурата по отдаване под наем на обекта по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/