Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 291 / 30.04.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 291

ОТНОСНО: Доклад за финансовото състояние на “Медицински център І Лясковец” ЕООД, отчет и баланс на дружеството за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема доклада за дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, отчетите за приходите и разходите, за собствения капитал, за паричните потоци и баланса за 2008 година.

2. През месец май, след представяне на допълнителна информация от дружеството и общинска администрация, да се обсъдят допълнителни действия за подобряване дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/