Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 417 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 417

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл.6, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с предложение с изх.№ 167/14.12.2009 г. от директора на Детска ясла „Мир” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

Чл.23. Лицата, ползващи услугите на Детска кухня към Детска ясла „Мир” заплащат цени, както следва – цена на купона 1.80 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/