Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 353 / 27.08.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 353

ОТНОСНО: Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 255/29.01.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва обект – общинска собственост в списъка за продажба през 2009 година, съгласно Закона за общинската собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – за производствено-складови дейности (ПСД), в кв.144 по Подробен устройствен план (ПУП) – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, с площ 2 310 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 494/23.02.2004 година.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/