Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 254 / 29.01.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 254

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема план за приватизация на обекти – общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2009 година, съгласно приложения списък.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите от приватизация, както следва:

1. Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 300 000 лева, в това число:

1.1.За попълване на Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 9 % (27 000 лева);
1.2.За Фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 91 % (273 000 лева).

ІІІ. Планът за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

Годишен план за приватизация
през 2009 година на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество

(приет с Решение № 254 от 29.01.2009 г. от Общински съвет-Лясковец)

1. УПИ VІ – за училище, заедно с построена в него масивна двуетажна сграда-бивше училище, в кв.135 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №637/30.07.2007 г.

2. УПИ ІV – за производствено-складови дейности, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда-работилница и гаражи, в кв.135 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №638/30.07.2007 г. (открита процедура за приватизация с Решение №173/28.08.2008 г.).

3. УПИ І-за стопанска инициатива, в кв.151 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №365/09.12.1999 г. (открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006 г.).

4. Масивна сграда в източната част на плодово тържище, заедно с навес (с отстъпено право на строеж), попадаща в УПИ ІІІ-за КОО, в кв.19 по плана на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №517/07.12.2004 г. (открита процедура за приватизация с Решение №272/25.03.2005 г.).

5. Бензиностанция, открит канал (с отстъпено право на строеж), находяща се извън плана на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №21/02.12.1996 г.

6. УПИ ІІІ - за стопанска инициатива, в кв.151 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №367/09.12.1999 г.

7. УПИ ІV - за стопанска инициатива, в кв.151 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №368/09.12.1999 г.

8. Колиен кантар с навес, находящ се в стопански двор на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №19 а/02.12.1996 г.

9. УПИ VІІ-за училищен двор, заедно с построена в него масивна сграда – бивше училище, в кв.48 по ПУП на с.Мерданя, подробно описан в АОС-ч №658/09.12.2008 г.

10. УПИ VІ-за стопанска инициатива, в кв.140 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №489/16.02.2004 г. (открита процедура за приватизация с Решение №114/29.05.2008 г.).

11. УПИ VІІ-за стопанска инициатива, в кв.140 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №483/16.02.2004 г. (открита процедура за приватизация с Решение №114/29.05.2008 г.).


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/