Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 321 / 25.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 321

ОТНОСНО: Подготовка за побратимяване с Община Тисафюред, Унгария.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да стартира официална процедура, свързана с подписване на официален договор за побратимяване между Община Лясковец, България и Община Тисафюред, Унгария.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/