Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 263 / 26.02.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 263

ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/