Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 385 / 29.10.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 385

ОТНОСНО: Прекратяване участието на Община Лясковец като акционер и съдружник в три търговски дружества с общинско участие: МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, "Лясковски лозя" АД и "БУЛМЕКС-ОЛ" ООД.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по проучване на възможностите за прекратяване на участието на общината в търговските дружества с общинско участие, посочени в точка 2, точка 3 и точка 4.

2.Да се прекрати участието на Община Лясковец като акционер в "Лясковски лозя" АД със седалище и адрес на управление: гр.Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 34, с ЕИК 104106062 чрез прехвърляне на притежаваните от нея акции.

3.Да се прекрати участието на Община Лясковец като акционер в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, с ЕИК 104510514 чрез прехвърляне на притежаваните от нея акции.

4.Да се прекрати участието на Община Лясковец като съдружник в "БУЛМЕКС-ОЛ" ООД със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” № 39, офис 412, с ЕИК 104575215 чрез прехвърляне на притежаваните от нея дялове.

5.Възлага на кмета на Община Лясковец да анализира начините и процедурите по прехвърляне на притежаваните от общината акции и дружествени дялове в посочените търговски дружества с общинско участие.

6.Задължава кмета на Община Лясковец да представи становище относно реда и начина за прекратяване на участието на общината като акционер и съдружник в трите търговски дружества, както и да направи конкретни предложения относно начина на прехвърляне на притежаваните акции и дружествени дялове.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/