Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 380 / 29.10.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 380

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за отпускане на средства по Проект “Красива България”, Мярка 01: “Подобряване на градската среда” с проект за обект: “Административна сграда Кметство с. Джулюница, община Лясковец”.

2. Дяловото участие на Община Лясковец във финансирането на обекта е 50% от общата стойност на проекта, като необходимите за това средства се осигурят от фонд “Приватизация”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/