Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 404 / 22.12.2009

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 404

ОТНОСНО: Приемане на изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2009 година, както следва:

По приходите - + 172 000 лева

Имуществени данъци - + 14 924 лева
Патентен данък § 01-03 - + 5 592 лева
Данък в/у превозните средства § 13-03 - + 9 332 лева

Неданъчни приходи - + 45 576 лева
Приходи от наеми на имущество § 24-05 - + 7 749 лева
Детски ясли § 27-02 - + 3 918 лева
ДСП § 27-04 - + 3 227 лева
Административни услуги § 27-11 - + 2 082 лева
Глоби, санкции, лихви § 28-02 - + 14 800 лева
Постъпления от продажби на НДА § 40-30 - + 7 700 лева
Постъпления от продажби на земя § 40-40 - + 1 970 лева
Приходи от концесии § 41-00 - + 1 894 лева
Помощи, дарения и др. § 45-00 - + 2 236 лева, в т.ч.
1 800 лева за футболен клуб „Левски” гр. Лясковец и 300 лева за ЦДГ „Славейче” гр. Лясковец

Друго финансиране - + 111 500 лева
Пол. врем. заеми от наб. сметка § 93-20 - + 111 500 лева

По разходите - + 172 000 лева

А. Местни дейности - + 139 284 лева

1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - + 55 216 лева
Материали § 10-15 - + 5 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 27 216 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 23 000 лева

2. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 123 – Общински съвети - + 11 500 лева
За персонал по извънтрудови правоотн. § 02-02 - + 10 000 лева
ЗОВ от работодатели § 05-00 - + 1 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 500 лева

3. Функция ІІІ – „Образование”
Дейност 311 – ЦДГ - + 5 000 лева
Материали § 10-15 - + 2 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 3 000 лева

4. Функция ІV – „Здравеопазване”
Дейност 431 – Детски ясли - + 330 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 330 лева

5. Функция V – „Соц. осигур., подпомагане и грижи”
Дейност 524 – Домашен социален патронаж - + 2 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 2 000 лева

6. Функция V – „Соц. осигур., подпомагане и грижи„
Дейност 532 – ПВЗ - + 5 200 лева
Материали § 10-15 - + 5 200 лева

7. Функция VІ – „Жил. стр. БКС и опаз. околна среда„
Дейност 604 – Осветление на улици и площади - + 24 200 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 24 200 лева

8. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, религ. дейност„
Дейност 714 – Спортни бази за спорт - + 2 400 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 600 лева
Субсидии с нестопанска цел § 45-00 - + 1 800 лева

9. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, рег. дейност„
Дейност 741 – Радиотранслационни възли - + 2 500 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 1 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 1 000 лева

10. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, рег. дейност”
Дейност 745 – Обредни домове и зали - + 1 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 1 500 лева

11. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, рег. дейност„
Дейност 759 – Други дейности по културата - + 1 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 1 000 лева

12. Функция VІІІ – „Икономически дейности и услуги„
Дейност 829 – Др. д-сти по селско и горско стоп. - + 300 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 300 лева

13. Функция VІІІ – „Икономически дейности и услуги„
Дейност 832 – Служ. и д-сти по поддр. изгр. пътища - + 4 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 4 000 лева

14. Функция ІХ – „Разходи, некласиф. в др. функции„
Дейност 910 – Разходи за лихви - + 24 354 лева
Др. разходи за лихви към местни лица § 29-91 - + 24 354 лева

Б. Дофинансиране - + 32 500 лева

1. Функция І – „Общи държавни служби„
Дейност 122 – Общинска администрация - + 7 300 лева
Др. плащания и възнаграждения § 02-09 - + 7 300 лева

2. Функция ІV – „Здравеопазване”
Дейност 431 – Детски ясли - + 25 200 лева
Заплати на персонала § 01-01 - + 21 350 лева
ЗОВ от работодатели § 05-00 - + 3 850 лева

2. Срок за възстановяване на ползвания временен заем от набирателната сметка - 31.01.2010 г.

3. Срок за възстановяване на ползвания временен безлихвен заем от ИБСФ - 31.06.2010 г.

4. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.4, ал.1 и ал.5 от Постановление на Министерския съвет № 46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, да се изплати еднократна парична награда на кмета на общината и кметовете на населените места, включени в състава на общината, както следва:

1. Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец - 1 200 лева.
2. Янко Колев Янков – Кмет на с. Джулюница - 1 200 лева
3. Парашкев Стоянов Парашкевов – Кмет на с. Козаревец - 1 100 лева
4. Димитър Василев Димитров – Кмет на с. Добри дял - 1 100 лева
5. Илия Василев Илиев – Кмет на с. Драгижево - 1 000 лева
6. Стефан Иванов Драгански - Кмет на с. Мерданя - 1 000 лева

5. Извършва вътрешно-компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2009 година, както следва:

Бюджетна функция и наименование обект План за 2009 г. Уточнен план Разлика между план и уточнен план
ФУНКЦИЯ 01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ      
Община Лясковец
Закупуване на копирна машина
2 000,00 1 842,00 - 158,00
Закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации 3 600,00 3 596,40 - 3,60
Кметство с. Добри дял
Основен ремонт - преустройство помещение за лекарски кабинет, направа на преградна стена
4 640,00 4 640,00 0,00
ВСИЧКО: ФУНКЦИЯ 01 11 240,00 10 078,40 - 161.60
ФУНКЦИЯ 03 - ОБРАЗОВАНИЕ      
ЦДГ "Пчелица" – гр. Лясковец
Основен ремонт складови помещения – изграждане рампа за осигуряване достъп на хранителни продукти
1 227,00 1 227,00 0,00
ЦДГ „Радост„ – гр. Лясковец
Основен ремонт покрив - източно крило
2 973,00 2 952,23 - 20,77
ЦДГ „Славейче„ – гр. Лясковец
Укрепване на гл. вход и стълбище
3 000,00 3 000,00 0,00
ЦДГ - с. Джулюница
Основен ремонт отоплителна система
16 000,00 16 000,00 0,00
ЦДГ - с. Добри дял
Основен ремонт отоплителна система
4 000,00 4 297,28 + 297,28
ВСИЧКО: ФУНКЦИЯ 03 27 200,00 27 476,51 + 276.51
ФУНКЦИЯ 06 – ЖС, БКС, ООС      
Кметство - с. Джулюница
Основен ремонт улица "Асен Златаров"
10 000,00 9 998,20 - 1,80
Кметство - с. Добри дял
Основен ремонт тротоарна настилка по ул. "Васил Левски"
4 000,00 4 043,68 + 43,68
Кметство - с. Драгижево
Направа отводнителен канал и отводнителна решетка по ул. "Сидер Войвода"
10 000,00 10 000,00 0,00
Кметство - с. Козаревец
Основен ремонт ул. "Земеделец" и ул. "Дружба"
10 000,00 9 984,30 - 15,70
Кметство - с. Козаревец
Изграждане детски кът и място за отдих
13 800,00 13 692,01 - 107,99
Община Лясковец
Изграждане детски кът и място за отдих – 1 бр. детска площадка
5 000,00 5 000,00 0,00
Община Лясковец
Основен ремонт помещение за офис на "МИГ"
12 000,00 12 000,00 0,00
ВСИЧКО: ФУНКЦИЯ 06 64 800,00 64 718,19 -81,81
ФУНКЦИЯ 08 - ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ      
Основен ремонт общинска пътна мрежа в т.ч.
Път Добри дял – Родина
Път Драгижево – Церова кория
Драгижево – Мерданя
Джулюница – Кесарево

20 000,00
19 860,00
25 400,00
26 000,00

19 998,55
19 863,18
25 386,97
25 978,20

- 1,45
+ 3,18
- 13,03
- 21,80
ВСИЧКО: дейност 832 – служби и дейности по изграждане, поддръжка и ремонт на пътищата 91 260,00 91 226,90 - 33,10
ВСИЧКО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КВ СЪГЛАСНО ЗДБ НА РБ 2009 г.: 193 500,00 193 500,00 0
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/