Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 348 / 30.07.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 348

ОТНОСНО: Искане от управителя на „Медицински център І-Лясковец” ЕООД за даване на съгласие за сключване на договор за наем на част от подпокривно и покривно пространство на сградата на медицинския център за монтаж на базова станция за GSM оператор.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.229 от Закона за задълженията и договорите.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем за срок от 10 години на част от подпокривно и покривно пространство на сградата на медицинския център за монтаж на базова станция за GSM оператор с „Космо България Мобайл” ЕАД, адрес: гр.София, ж.к. Младост, Бизнес парк, сграда 6.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/