Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 260 / 26.02.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 260

ОТНОСНО: Прилагане системата на делегирани бюджети от целодневните детски градини.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общинските детски градини на територията на Община Лясковец да прилагат системата на делегиран бюджет в частта за делегираната от държавата дейност, считано от 01.01.2009 година, която дава право на директора на градината:

1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
2. да извършва компенсирани промени по плана за приходите и разходите;
3. да се разпорежда със средствата на градината;
4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на децата в групите, съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на градината;
6. да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/