Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 395 / 26.11.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 395

ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в списъка за продажба по Закона за общинската собственост през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение № 255/ 29.01.2009 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва имоти с № 107001 (Акт за частна общинска собственост № 216/05.05.1997 г.) и № 053001 (Акт за частна общинска собственост № 198/05.05.1997 г.), находящи се в землището на с.Джулюница, община Лясковец, с начин на трайно ползване - овощна градина, с обща площ 382.890 дка в списъка за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2009 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на имотите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/