Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 293 / 30.04.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 293

ОТНОСНО: Проучване на възможности за осигуряване на финансиране за проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващо спортно съоръжение – стадион “Юнак” гр.Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007/2013 година.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за проучване на възможности за осигуряване на финансиране на проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващо спортно съоръжение – стадион “Юнак” гр.Лясковец”, находящ се в урегулиран поземлен имот ХVІІІ – отреден за стадион, с площ 22 739 кв.м, съгласно Акт за общинска собственост № 79/11.04.2006 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме действия по подготовка на необходимите документи за кандидатстване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/