Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 392 / 26.11.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 392

ОТНОСНО: Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/