Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 393 / 26.11.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 393

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение №195/ 28.10.2008 г. на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.17, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/