Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 294 / 30.04.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 294

ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проект “Партньорство за развитие на устойчив туризъм” по “Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за кандидатстване с проект “Партньорство за развитие на устойчив туризъм” с Община Зимнич – Румъния по “Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година”, приоритетна ос 3 “Икономическо и социално развитие”.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектно предложение и да кандидатства по “Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/