Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 255 / 29.01.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 255

ОТНОСНО: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава за продажба през 2009 година обектите – недвижими имоти, представляващи частна общинска собственост, съгласно приложения списък.

2.Списъкът по точка 1 може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на утвърдените обекти, включени в списъка по точка 1.

СПИСЪК

НА ОБЕКТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2009 година, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

(приет с Решение № 255 от 29.01.2009г. от Общински съвет-Лясковец)


1. Незастроен УПИ ІІІ – за производствено-складови дейности (ПСД), в кв.132 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №656/09.12.2008 г.

2. Незастроен УПИ І – за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №369/27.12.1999 г.

3. Незастроен УПИ ІІ - за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №370/27.12.1999 г.

4. Незастроен УПИ ІІІ - за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №371/27.12.1999 г.

5. Незастроен УПИ ХІІ - за жилищно строителство, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №264/10.06.1997 г.

6. Незастроен УПИ ХІV - за магазин и гаражи, в кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №376/27.12.1999 г.

7. Незастроен УПИ І, в кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч №409/28.10.2002 г.

8. Незастроен УПИ ІІ, в кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 410/28.10.2002 г.

9. Незастроен УПИ ХХХV – общ., в кв.98 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №501/14.06.2004 г.

10. Незастроен УПИ ХХVІІ - за ЖС, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №307/12.11.1997 г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение №569/29.03.2007 г.).

11. Незастроен УПИ ХХVІ - за ЖС, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №308/12.11.1997 г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение №569/29.03.2007 г.).

12. Незастроен УПИ ХХV - за ЖС, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №309/12.11.1997 г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение №569/29.03.2007 г.).

13. Незастроен УПИ ХХІV - за ЖС, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №310/12.11.1997 г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г.).

14. Незастроен УПИ ХХVІІІ - за ЖС, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №306/12.11.1997 г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение №569/29.03.2007 г.).

15. Застроен УПИ ХХІХ - за ЖС, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №305/12.11.1997 г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение №569/29.03.2007 г.).

16. Незастроен УПИ ХХХ - за ЖС, в кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №304/12.11.1997 г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение №569/29.03.2007 г.).

17. Земеделска земя – нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр.Лясковец, поземлен имот №239001, местност „Вач.кория”, ІІІ категория, описана в АОС-ч №605/25.06.2007 г.

18. Земеделска земя – нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с.Драгижево, поземлен имот №223004, местност „Воденичката”, ІІІ категория, описана в АОС-ч №518/16.12.2004 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/