Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 315 / 10.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 10.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 315

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Приятели” – БАЛИЗ гр.Горна Оряховица по програма Фондация за реформа на местното самоуправление в партньорство с фондация „Екообщност”, приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор по проект на Сдружение „Приятели” – БАЛИЗ гр.Горна Оряховица по програма Фондация за реформа на местното самоуправление в партньорство с фондация „Екообщност”, приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие с проект по програма Фондация за реформа на местното самоуправление в партньорство с фондация „Екообщност”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/