Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 324 / 25.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 324

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 178/25.09.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за изпълнението на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец за 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/