Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 390 / 10.11.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 33 от заседание
на ОбС, проведено на 10.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 390

ОТНОСНО: Определяне кандидати за съдебни заседатели в Апелативен съд гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели, във връзка с писмо изх.№ 806/26.09.2009 г. на Председателя на Апелативен съд гр.Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след получен резултат от проведено тайно гласуване – с 10 гласа “за”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага за съдебен заседател в Апелативен съд гр.Велико Търново - Даниела Тодорова Арабаджиева.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/