Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 270 / 26.02.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 270

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх.№ М-27/13.01.2009 г. от “ЛОУН ФЕМИЛИ ХОУМС” ООД с.Ресен, общ.Велико Търново, представлявано от Таня Иванова Колева – пълномощник, от гр.Велико Търново, ул. “Райна Княгиня” № 1, вх.А.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и “ЛОУН ФЕМИЛИ ХОУМС” ООД с.Ресен, общ.Велико Търново, представлявано от Таня Иванова Колева – пълномощник, от гр.Велико Търново, ул. “Райна Княгиня” № 1, вх.А, чрез продажба на 15/1200 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-574, целият с площ 1200 кв.м, находящ се в кв.18 по ПУП на с.Драгижево, общ.Лясковец, по Акт за общинска собственост (частна) № 594/08.02.2007 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за ликвидиране на съсобствеността по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/