Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 328 / 25.06.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 328

ОТНОСНО: Частично изменение в Решение № 316 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12, и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.В точка 1 на Решение № 316 от 10.06.2009 г. изразът „краткосрочен общински дълг” става „дългосрочен общински дълг” и в посочените основни параметри: вид на дълга – изразът „краткосрочен дълг” става „дългосрочен дълг”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/