Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 287 / 26.03.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 287

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл.17, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/