Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 397 / 26.11.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 397

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец за периода от месец май до месец октомври 2009 година.

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изготвената информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец за периода от месец май до месец октомври 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/