Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 314 / 28.05.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 314

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите в Общинска администрация гр. Лясковец за 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва списъка на пътуващите служители в Общинска администрация гр. Лясковец за 2009 година, както следва:

№13. Георги Христов Петров – заместник-кмет – от с.Драгижево до гр.Лясковец.
№14. Валентин Дянков Чилев – гл.специалист АС – от гр.Велико Търново до гр.Лясковец.
№15. Стефан Георгиев Михайлов – гл.специалист БКД – от с.Драгижево до гр.Лясковец.
№16. Николинка Йорданова Стратова – гл.специалист-проекти – от с.Джулюница до гр.Лясковец.
№17. Александър Недев Георгиев – изпълнител-пазач обществена сграда – от с.Драгижево до гр.Лясковец.
№18. Ваня Стефанова Енчева – ст.експерт ОС – от гр.Горна Оряховица до гр.Лясковец.
№19. инж.Радко Иванов Христов – гл.специалист АС – от гр.Горна Оряховица до гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/