Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 371 / 29.10.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 371

ОТНОСНО: Отпускане средства за подпомагане издаване стихосбирката „Конче под дъгата” на Марияна Георгиева.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отпуска средства в размер на 500 лева за подпомагане издаване стихосбирката „Конче под дъгата” на Марияна Георгиева, като за тази сума бъдат предоставени на Община Лясковец съответния брой екземпляри от книгата, които да се разпределят по общинските звена.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/