Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 286 / 26.03.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 286

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 от Закона за пътищата.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/