Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 248 / 29.01.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 248

ОТНОСНО: Промяна на процедурата за кандидатстване с проект „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и поради обявяване на нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.” – BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: „Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял” по Оперативна програма „Околна среда 2007г.-2013г.”, по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектно предложение и да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007г.-2013г.”, по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/