Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 305 / 28.05.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 305

ОТНОСНО: Предложение за обявяване на терен за градски парк.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Теренът в северната част на града, затворен от околовръстния път, ж.п. линията Г.Оряховица – Лясковец, бившето училище „Мичурин” и АРЗ „Победа”, да бъде обявен за градски парк със статут, каквито имат останалите два парка: при площад „Възраждане” и спирка „Моста”.

2.Предлага на кмета на Общината да се изготви проектна документация, с уточняване на терените, включително промяна на предназначението им, където е необходимо.

3.За реализиране на предложението да се търсят средства чрез програмите финансирани от ЕС и други външни донори.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/