Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 411 / 22.12.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 411

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/048.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с изпълнение на изискванията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие”.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец като бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, да издаде запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” до размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/048, а именно: сумата от 111 878,36 лева, представляваща 20% от размера на общите допустими разходи по проекта за срок до два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно – 03.10.2010 година.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007/048 за проект “Обновяване и модернизация на читалище “Земеделец – 1899” в село Козаревец” и да ги представи пред Управляващия орган.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/