Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 302 / 28.05.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 302

ОТНОСНО: Информация за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец за 2008 година и І-вото тримесечие на 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема представената информация за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец за 2008 година и І-вото тримесечие на 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/