Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 382 / 29.10.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 382

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/