Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 401 / 26.11.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 401

ОТНОСНО: Предложение от Иван Енчев Стателов, собственик на поземлен имот с № 151032, отразен с начин на трайно ползване - нива по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”, за осигуряване на достъп до посочения имот, посредством предоставяне на правото му на преминаване през поземлен имот 000424, отразен с начин на трайно ползване “пасище, мера” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”, представляващ земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - стопанисвана от Община Лясковец.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 192, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да бъде учредено правото на преминаване за осъществяване на пряк достъп от съществуващ полски път до поземлен имот с № 151032, отразен с начин на трайно ползване “нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност “Шипката”, собственост на Иван Енчев Стателов, посредством преминаване през поземлен имот с № 000424, отразен с начин на трайно ползване “пасище, мера” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, в частта от терена с площ от 44,00 кв.м и отразена по съответни координати към изготвения Подробен устройствен план за застрояване в границите на поземлен имот с № 151032, отразен с начин на трайно ползване “нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност “Шипката”.

2. На основание чл.192, ал.3 от ЗУТ Кмета на Община Лясковец да учреди на лицето Иван Енчев Стателов право на преминаване през поземлен имот с № 000424, отразен с начин на трайно ползване “пасище, мера” по Картата за възстановена собственост на землище гр.Лясковец, местност „Шипката”, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, върху част от терена с площ от 44,00 кв.м по съответно отразени координати.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/